דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

חופשת לידה ודמי לידה (זכות)

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה, לפטר עובדת במהלכה ולפגוע בשכרה ובהיקף משרתה למשך 60 יום לאחר חזרה ממנה, אלא באישור מיוחד מהממונה לחוק נשים.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    חל איסור מוחלט על פיטורין של עובד או עובדת הנמצא/ת בחופשת לידה ולא ניתן לבקש אישור מיוחד עבור סיום ההעסקה מהממונה לחוק נשים במקרה זה.

חופשת לידה ודמי לידה למועסקות

משך חופשת הלידה הוא 26 שבועות לעובדת שעבדה שנה לפחות אצל המעסיק, או 15 שבועות למי שעבדה אצל המעסיק במשך פחות משנה. העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, ובתנאי שזו תימשך לא פחות מ-15 שבועות - אלא אם בן/בת זוגה מחליף אותה בחופשת הלידה (ראו בהמשך). על קיצור חופשת הלידה יש להודיע מראש ( 3 שבועות לכל הפחות) למעסיק.

ניתן לצאת לחופשת לידה עד 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער, ואת שאר השבועות לאחר מועד הלידה. לאחר הלידה, היולדת תהיה זכאית למענק לידה, כפי שיפורט בהמשך.

דמי לידה

במשך חופשת הלידה העובדת לא מקבלת תשלום שכר מהמעסיק, אך בזמן חלק חופשת הלידה העובדת עשויה להיות זכאית לדמי לידה, מחליף שכר, מהביטוח הלאומי. הזכאות בהתאם לתקופה שבה עבדה ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ("תקופת אכשרה").

  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית לדמי לידה על סך 105 ימי זכאות (15 שבועות) מתוך חופשת הלידה.
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה זכאית לדמי לידה על סך 56 ימי זכאות (8 שבועות) מתוך חופשת הלידה.

שיעור דמי הלידה ליום מחושבים על-פי מלוא השכר של העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב–90, או על-פי מלוא השכר ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180, לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה. לצורך החישוב הפרטני, ניתן לבדוק את זכאותך וגובה דמי הלידה המשוערים להם את זכאית, באמצעות מחשבון ביטוח לאומי.

העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אך במהלך השבועות האלו היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כגון דמי הבראה, וותק שכר ופיצויי פיטורין. בתקופה בה העובדת מקבלת דמי לידה, המעסיק מחוייב להמשיך להפריש לה כרגיל את ההפרשות לקרן השתלמות (אם הייתה לעובדת כזו) ולקרן הפנסיה. דוקטורנטית הזכאית לקרן לקשרי מדע ממשיכה לצבור בחופשת הלידה שבתשלום כספים לקרן.

אם חלה ירידה בשכר ב-6 החודשים שקדמו לחופשת הלידה, בגלל סיבה שאינה תלויה בך, ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בצירוף האישורים המתאימים כדי לבדוק האם אפשר לחשב את סכום דמי הלידה באופן אחר.

תשלום דמי הלידה לעובדת שילדה בבית חולים לרוב מתבצע באופן אוטומטי. מי שילדה בבית נדרשת להגיש תביעה לביטוח לאומי. דמי הלידה משולמים בתשלום חד פעמי באמצע חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (עבור לידה ראשונה), או לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים.

אם קיבלת הפרשי שכר או תשלומים נוספים לשכר מהמעסיק, לאחר ששולמו דמי הלידה, יש לבדוק זכאות לתשלום הפרשים נוספים מביטוח לאומי.

שימו לב: אישה שחלילה עברה לידה שקטה או הפלה לאחר שבוע 22 בהריון, זכאית לחופשת לידה כמוגדר בחוק.

מענק לידה

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות בהתאם לקריטריוני הזכאות, הלוקחים בחשבון את מספר העוברים בלידה ומיקום הילד במשפחה. מדובר במענק חד-פעמי אשר לרוב מוגש ע"י בית החולים בו האישה יולדת.

לא ילדת בבי"ח מוכר או בחרת ללדת בבית? עלייך להגיש עצמאית את התביעה.

חופשת לידה ודמי לידה למלגאיות

  • מלגאית זכאית להמשיך ולקבל מלגה בתקופה שנעדרה לאחר הלידה. הנהלת האוניברסיטה רשאית להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-15 שבועות אחרי הלידה.
  • מלגאית אשר ילדה בזמן היותה תלמידת מחקר, תהיה זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותה בתשלום.

[לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב-2012, סעיף 11].

המלגה הניתנת בתקופת ההארכה נקראת "מלגת רקטור". על מנת לקבל אותה יש להגיש בקשה למדור קרנות ומלגות הכוללת טופס בקשה ואישור רפואי על הלידה.

בנוסף, תלמידת מחקר שילדה במהלך תקופת לימודיה זכאית להארכת הלימודים בשני סמסטרים, בלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו [לפי עמוד הארכת לימודים לסטודנטית בהריון באתר כל זכות].

בדומה לתלמידות מחקר, פוסט דוקטורנטית זכאית להמשיך ולקבל מלגה בתקופת היעדרות בעקבות לידה [לפי החלטת מל"ג משנת 2019]. עם זאת, פוסט דוקטורנטיות זכאיות להארכת משך המלגה רק אם משך תקופת ההשתלמות שלהן עומד על 24 חודשים או יותר.

עודכן לאחרונה ב־18:18
, 21 בדצמבר 2023