דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הסכם קיבוצי - 2003

הסכם

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 10 לחודש אוגוסט 2003

בין

אוניברסיטת תל אביב

(שתיקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "האוניברסיטה")

מצד אחד

לבין

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

(שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "הארגון")

מצד שני

מבוא

הואיל והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה, כפי שהוצגה בפני סנאט האוניברסיטה,

והואיל והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה,

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הגיעו לכדי הסכמות בכל הנוגע להעסקתם של תלמידי התואר השני והשלישי, כדלהלן:

1. תלמידים לתואר שלישי

1.1 על מנת למנוע פגיעה תלמידי המחקר המועסקים ע"י האוניברסיטה יבוצע הקיצוץ בתקני "אסיסטנט" ו-"מדריך" אך ורק ע"י ביטול תקנים שיתפנו.

"תקנים שיתפנו" משמע: תקנים שאויישו בתשס"ג ע"י תלמידים לתואר שלישי שסיימו את לימודיהם לתואר או שהפסיקו לימודיהם או שלימודיהם הופסקו כמפורט בסעיף זה להלן.

1.2. תלמיד לתואר שלישי המועסק ע"י האוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ג בתקן "מורה עוזר", "אסיסטנט" או "מדריך", יועסק ע"י האוניברסיטה, בהיקף משרה מלא שלא יקטן מהיקף העסקו בשנה זו, וזאת עד למועד תום לימודיו לתואר, או עד תום המועד האמור בסעיף 1.3.1 – המוקדם מבין השניים, הכול בכפוף לאמור בסעיף 1.3.

1.3. הוראות סעיף 1.2 לא יחולו על:

1.3.1. תלמידים לתואר שלישי, אשר תקופת העסקתם בסה"כ, בין בתקן אסיסטנט ובין בתקן מדריך, עולה:

- בשנת הלימודים תשס"ד או בשנת הלימודים תשס"ה על 7 שנים.

- בשנת הלימודים תשס"ו ואילך על 6 שנים.

1.3.2. תלמידים לתואר שלישי, אשר העסקתם צומצמה או לא חודשה מחמת ביטול קורס ו/או שיעור ו/או תרגיל ו/או מטלות במסגרת הקורס, ולא ניתן למצוא להם, עד למועד תום מינויים באוניברסיטה, תעסוקה חלופית במסגרת היחידה האקדמית בה הועסקו.

1.3.3. תלמידים לתואר שלישי אשר העסקתם באוניברסיטה הופסקה במקרים פרטניים, בשל אי התאמתם לתפקיד ו/או בשל אי כשירותם האקדמית או בשל שלימודיהם הופסקו.

2. תלמידים לתואר שני

2.1. על מנת למנוע פגיעה בתלמידים לתואר שני, המועסקים ע"י האוניברסיטה, יבוצע הקיצוץ בתקני "עוזר הוראה" אך ורק ע"י ביטול תקנים שיתפנו.

"תקנים שיתפנו" משמען: תקנים שאויישו בתשס"ג ע"י תלמידים לתואר שני שסיימו את לימודיהם לתואר, או הפסיקו לימודיהם או שלימודיהם הופסקו, כמפורט בסעיף זה להלן.

2.2. תלמיד לתואר שני המועסק ע"י האוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ג במשרת עוזר הוראה, יועסק ע"י האוניברסיטה בהיקף משרה שלא יקטן מהיקף העסקתו בשנת לימודים זו, וזאת עד לתום לימודיו לתואר, או עד לתום המועד האמור בסעיף 2.3.1 – המוקדם מבין השניים, והכול בכפוף לאמור בסעיף 2.3.

2.3. הוראות סעיף 2.2 לא יחולו על:

2.3.1. תלמידים לתואר שני, אשר תקופת העסקתם עולה על 4 שנים.

2.3.2. על תלמידים לתואר שני, אשר העסקתם צומצמה או לא חודשה מחמת ביטול קורס ו/או שיעור ו/או תרגיל ו/או מטלות במסגרת הקורס, ולא ניתן היה למצוא להם, עד למועד תום מינויים באוניברסיטה, תעסוקה חלופית במסגרת היחידה האקדמית בה הועסקו.

2.3.3. תלמידים לתואר שני אשר העסקתם באוניברסיטה הופסקה במקרים פרטניים, בשל אי התאמתם לתפקיד ו/או בשל אי כשירות אקדמית ו/או שהופסקו לימודיהם.

3.

האוניברסיטה מתחייבת לשמר את אופן חישוב עומס ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר, כפי שהיה נהוג עד עתה. חישוב אחוזי משרה בתקן עוזר הוראה, מורה מן החוץ, חוקר עוזר, חוקר משנה, מורה עוזר, מורה משנה, אסיסטנט ומדריך, לצורך ביצוע מטלה מסויימת, לא ישתנה ביחס לאופן החישוב בשנת תשס"ג.

4.

על מנת למנוע פגיעה בעובדים מסורים ומצטיינים, ועל מנת לטפל בבעיות אישיות קשות שעשויות להתעורר בקרב עובדים שהועסקו במסלולים אלה בשנת תשס"ג, תוקם ועדה פריטטית ובה נציגי ההנהלה ונציגי ארגון הסגל האקדמי הזוטר. הרכב הוועדה ייקבע בהמשך.

חברי הוועדה ידונו, על בסיס אישי, בבקשות שעניינן המשך העסקתם של עובדים אלה באוניברסיטה.

ההנהלה תקצה לוועדה 40 יחידות הוראה שבועיות של "מורה מן החוץ" ברמות 1 ו-א ו-5 תקנים להמשך העסקה של מדריכי דוקטור, עפ"י החלטת הוועדה הפריטטית.

במידת הצורך, תתאפשר המרה של יחידות הוראה שבועיות של "מורה מן החוץ" לתקנים של "מדריך דוקטור" ולהיפך.

במידת הצורך, תתאפשר המרה תקציבית בין יחידות הוראה לבין תקני זוטר ולהיפך.

5.

הוראות הסכם זה יגברו על כל הוראה בתקנון או הסכם או הסדר, המתייחסים להעסקת חברי הסגל הזוטר.

6.

הסכם זה אינו גורע מזכויות כפי שהוענקו לארגון או לחבריו בהסכמים או בהסדרים קודמים שבין הארגון לבין האוניברסיטה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בהסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________ ____________________

האוניברסיטה ארגון הסגל האקדמי הזוטר

עודכן לאחרונה ב־18:46
, 01 במאי 2023