דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הסדרי הוראה בתקופת הקורונה, סמסטר א', תשפ"א (מסמך הבנות)

מוסכם ומובהר כי מסמך זה בנושא הסדרי הוראה בתקופת הקורונה לסמסטר א' תשפ"א, נכתב בעקבות המגבלות החלות על פעילות הוראה בעקבות משבר הקורונה ואינו מהווה תקדים לתקופה בה מגבלות אלה לא יחולו ואין בהן כדי לגרוע מהוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הסגל.

הקלטות

בשל משבר הקורונה ולאור האתגרים בתקופה זו, ולאור הרצון לאפשר ולקדם הוראה אקדמית אשר תונגש בצורה המיטבית האפשרית לציבור הסטודנטיות והסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב מבקשת לקדם מדיניות שלפיה קורסים שנלמדים באוניברסיטה, יצולמו וישודרו על ידי האוניברסיטה באמצעים מקוונים, וכן יוקלטו וישמרו על ידי האוניברסיטה לצורך שידורים עד לסיום תקופת מבחני סמסטר א' תשפ"א. הדבר נועד לאפשר לסטודנטים הרשומים לקורס באותה השנה לצפות בהרצאות הקורס גם שלא בזמן אמת. הנגשת הקורסים כהקלטה חשובה ביותר בעיקר לסטודנטים רבים שמתקשים בגלל בעיות תשתיתיות, וכן מסיבות אחרות הקשורות למשבר הקורונה, לצפות בשיעור בזמן אמיתי. אשר על כן, ולאור הצורך לתמוך בסטודנטים בתקופת משבר הקורונה, ארגון הסגל ממליץ לחבריו להיעתר לדרישת האוניברסיטה להקליט את השיעורים.

הבהרה לגבי ההסדרים שחלים באוניברסיטה בכל הנוגע לצילומים ולהקלטות של הרצאות הקורסים:

 1. המרצה רשאי/ת לבקש לבצע עריכה של הצילום או ההקלטה לפני וגם אחרי העלאתו לספריית הסטודנטים של הקורס. בקורסים שהצגת תכנים כאלה הינה מחוייבת, אין חובה להקליט שיעורים או חלקים מהם בהם מוצג חומר רגיש, כגון ‏צילומים או מידע על מטופלים, נתוני מחקרים שטרם פורסמו, נתונים בעלי ערך מסחרי רגיש וכו'. בהקשר זה, האוניברסיטה תעמיד לרשות המרצים אמצעים לערוך ולהסיר חלקים אלה מההקלטות בקורס באמצעות עריכה עצמאית. ככלל, יש לצמצם מראש ככל האפשר הצגת חומר רגיש בקורסים.
 2. לא יעשה בהקלטות וצילומים כל שימוש שהוא מלבד לצרכי הוראה ולמידה בסמסטר שבו התקיימו הקורס והצילומים. בפרט, לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות לצורך בחינת ביצועי המרצה והערכתו/ה המקצועית.
 3. הסטודנטים חתמו על הצהרה הכוללת אזהרה האוסרת על צילום, שכפול, העתקה או שמירה של הצילום או ההקלטה בכל דרך אלקטרונית, וכן שכל שימוש כזה יהיה הפרה של זכויות יוצרים וכן עבירת משמעת. העתק מנוסח אזהרה זו הועבר לאנשי הסגל בתחילת שנת הלימודים.
 4. מתוך מודעות לשימושים לא נאותים, במידת האפשר תנקוט האוניברסיטה באמצעים משפטיים כדי למנוע הפצה לא מורשית של הצילומים או ההקלטות על ידי סטודנטים שרשומים לקורס, או על ידי סטודנטים אחרים באוניברסיטה שהצילומים או ההקלטות יגיעו לידיהם. האוניברסיטה תנקוט באמצעים סבירים למניעת כל שימוש שהוא בצילומים או בהקלטות שלא לצרכי לימוד עצמי של הקורס.
 5. המרצה והאוניברסיטה יידעו את הסטודנטים בתחילת הקורס כי ההרצאה מצולמת או מוקלטת.
 6. ככלל, הצילומים או ההקלטות יועמדו רק לרשות הסטודנטים הרשומים לקורס בסמסטר הרלבנטי באמצעות מוּדל והם ישמשו אך ורק לצרכי לימוד עצמי של הקורס. על מנת לאפשר שינויים בהרשמה במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר, על המרצה לשלוח קישור של ההקלטה לסטודנטים שיבקשו זאת במטרה להירשם לקורס בתקופה זו.
 7. לא יעשה שימוש בצילומים או בהקלטות מעבר להוראה של הכיתה הספציפית בשנה הספציפית בלא הסכמת המרצה לכך, בכתב.
 8. האוניברסיטה תדאג למחוק את ההקלטות בתום תקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"א. רק לפי אישור המרצה, ניתן יהיה להמשיך לשמור את ההקלטות.
 9. עם סיום עבודת המרצה באוניברסיטה מכל סיבה שהיא, לא ייעשה עוד שימוש בצילומים או בהקלטות מעבר לאותה שנת לימודים ללא הסכמתו/ה של המרצה ושל האוניברסיטה לכך, באופן מפורש ומתועד.
 10. המרצה זכאי/ת להשתמש בצילומים ובהקלטות לצרכים אקדמיים ומחקריים במסגרת אוניברסיטת תל אביב, תוך הקפדה על שמירת פרטיות הסטודנטים, ללא הגבלת זמן.

בריאות העובדים

משבר הקורונה הביא סוגיות בריאותיות שונות וחדשות לפתחם של חברי הארגון. האוניברסיטה מבקשת לקיים את ההוראה בקמפוס על הצד הטוב ביותר, אך מחויבת לבריאותם של עובדיה ולכן קבעה מלכתחילה עקרונות לשמירה על הבריאות.

 1. חבר סגל שיידרש להגיע לקמפוס לפעילות הוראה מול סטודנטים ואינו יכול לבצע זאת מסיבות הקשורות במצב בריאותי, יבצע את עבודתו מרחוק באופן מקוון ככל האפשר לפי הנחיות האוניברסיטה, בכפוף להמצאת אחד מהמסמכים הבאים:
  1. אישור מרופא תעסוקתי על כך שהינו בקבוצת סיכון לקורונה, ועל כן אינו יכול לבצע את המשימה לה נדרש בקמפוס. במקרה שהשיעור מתקיים בטרם הביקור אצל הרופא התעסוקתי, יומצא אישור על קביעת תור לרופא תעסוקתי בליווי הצהרה חתומה שלא היה בנמצא תור מוקדם יותר (מסמך זה יהיה בתוקף רק עד למועד התור). אישור בדבר אי הגעה לאוניברסיטה יינתן כל עוד חבר הסגל יפעל לקביעת פגישה עם רופא תעסוקתי כבר עתה או ממועד גילוי הסוגיה הבריאותית (המאוחר מביניהם).
  2. הצהרה חתומה על היות חבר הסגל בקבוצת סיכון כך שאינו יוצא מביתו אלא במקרים של טיפול רפואי. ראו סעיף ד' לגבי נשים בהריון.
  3. במקרה של דיור משותף (קרוב משפחה או שותף) עם אדם שהוא בקבוצת סיכון, תינתן הצהרה בהתאם לסעיף ב' או לחלופין הבקשה תבחן על ידי רופא אוניברסיטה בצירוף מסמכים מתאימים.
  4. נשים בהריון או בטיפולי פוריות יוכלו להצהיר כי אינן יוצאות מביתן אלא לצרכים חיוניים ושאין אדם אחר שיכול לבצעם במקומן, או אישור רופא תעסוקתי לפי סעיף א.
 2. האוניברסיטה דאגה לצייד את הכיתות בחומרי חיטוי וכפפות. טושים מחיקים אישיים יינתנו בהתאם לצורך בפקולטות.
 3. עובד בבידוד או בתקופת סגר יבצע את עבודתו מהבית, כל עוד זה אפשרי עבורו ועבור האוניברסיטה.

ציוד הוראה ומחקר

האוניברסיטה הקימה מרחבים שקטים בספריות וציידה את הכיתות בציוד הוראה והקלטה לצורך ביצוע ההוראה מרחוק מתוך הקמפוס. חברי סגל המתקשים להעביר את ההוראה מביתם יכולים לפנות לפקולטות לתיאום כיתות, או לפנות לספריות לתיאום מרחבי למידה וכן לצורך השאלת מחשבים ניידים לזמן השיעור או ליום השאלה בהתאם ליכולת היחידה המשאילה. במקרים שחבר סגל שהשאיל מחשב נכנס לבידוד, ההשאלה תוארך למשך תקופת הבידוד. כמו כן, הפקולטות דאגו לצייד את חברי הסגל בלוחות כתיבה במקרים שיש לכך צורך להוראה.

האוניברסיטה הקציבה סכום כספי המיועד לרכישת ציוד שיהיה אינוונטר האוניברסיטה והארגון יוכל להשאיל ממנו לחברי הסגל לפי קריטריונים שיקבע. בנוסף, האוניברסיטה רכשה רישיונות זום לחברי הסגל במקרה שיש לכך צורך לביצוע עבודתם.

עומס עבודה מוגדל

במקומות בהם האוניברסיטה תמצא או שיובא לידיעתה על גידול משמעותי שאינו סביר, הנושא יטופל תוך שמירה על האיכות האקדמית של ההוראה והתרגול.

אם ייעשה שינוי במתכונת הערכה, לרבות בחינות, באופן המאריך את זמן הבדיקה בצורה משמעותית, תיבחן האפשרות למתן הארכה בהתאם לחלון הזמן האפשרי לסיום הבדיקה והעברת הציונים.

מטלות נדחות

על־פי הנחיות הממונה, האוניברסיטה יכולה לשלם תמורה הולמת לעבודה, ולא יכולה לשלם אם העבודה לא בוצעה. לשם כך, וכדי לא לפגוע בחבר סגל שלא יכול לבצע את עבודתו במועדה המתוכנן, נקבע המנגנון המתואר בסעיף זה.

 1. היה אם האוניברסיטה תאשר שחבר סגל לא יכול לבצע את עבודתו במועדה בשל הקורונה, תהיה רשאית האוניברסיטה להתנות את תשלום המקדמה להשלמת מלוא שכרו בהתחייבות חבר הסגל להשלים את העבודה שלא בוצעה במועד מאוחר יותר במהלך אותה שנה אקדמית, ואם לא יעמוד בהתחייבותו או לא יחתום על התחייבות, תוכל האוניברסיטה לנכות משכרו.
 2. בכל מקרה לפי הסעיף לעיל הנהלת האוניברסיטה תיידע את הארגון בצירוף מידע רלוונטי.
 3. רצ"ב דוגמה לנוסח ההתחייבות.

נסיעות

 1. חברי סגל אקדמי זוטר הנדרשים להגיע לקמפוס באופן רציף ומתמשך במהלך כל הסמסטר למרות המגבלות בגין משבר הקורונה כדוגמת פעילות הוראה במעבדות, הוראה מרחוק המתקיימת באופן קבוע מהקמפוס - יפנו ליחידה ובאישורה ישולם להם החזר הנסיעות במהלך הסמסטר כנהוג בשנת לימודים רגילה.
 2. חברי סגל אקדמי זוטר שאינם נמנים על האמור לעיל, אשר ככלל בשל המגבלות אינם נדרשים להגיע לקמפוס ומלמדים מרחוק ו/או מגיעים לקמפוס באופן חלקי או מספר מצומצם של ימים בחודש - ככל שהם מגיעים לקמפוס, עליהם להעביר דיווח מידי חודש לגורם המטפל בכ"א ביחידה על גבי הטופס הרצ"ב וההחזר ישולם על פי דיווח זה.

משובים

בעקבות משבר הקורונה והמגבלות המוטלות בגינו, אופן ההוראה ככלל שונה מהמקובל בשגרה, ועל כן, תוצאות המשובים לתקופה זו יבחנו בשים לב לכך.

נספחים

נספחים א'1, א'2

הצהרות בריאות: השתייכות לקבוצת סיכון, והצהרה לנשים בהריון או בטיפולי פוריות.

נספח ב'

דוגמה לטופס מטלות נדחות: התחייבות חבר הסגל לביצוע מטלה נדחית לצורך תשלום מקדמת שכר.

נספח ג'

טופס בקשת החזרי נסיעות בתקופת למידה מרחוק עקב נגיף הקורונה.

עודכן לאחרונה ב־14:25
, 14 בדצמבר 2021