דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הוראת שעה – תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים - 2000

תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים (תשמ”ב) [הוראה 11-005]

הוראת שעה

  1. החל מיום 1.3.2000 ייכנסו לתוקפם הסעיפים הבאים, המחליפים את הסעיפים המופיעים בתקנון ובאים במקומם:

"4.2.1 מי שרשום כתלמיד מחקר ושימש שלוש שנים כאסיסטנט ו/או כמורה עוזר באוניברסיטה"

7. היקף משרה מלאה:

7.1 לא יוטל על חבר הסגל לעסוק למעלה משמונה שעות עבודה בהוראה פרונטלית (כמשמעותה של זו בסעיף 6.2 דלעיל).

7.2 שעת פעילות אחת מאלה האמורות בסעיפים 6.1.1. ו-6.2 דלעיל תחשב ל-2.75 שעות עבודה.

7.3 שעת פעילות אחת מאלה האמורות בסעיפים 6.1.2 ו-6.1.3 דלעיל תחשב ל-2 שעות עבודה.

7.4 שעת פעילות אחת מאלה האמורות בסעיפים 6.1.4 – 6.1.7 ו-6.3 תחשבת לשעת עבודה אחת.

8. העסקה במשרה מלאה ובחלקי משרה

8.1 לא ימונה מעמד למשרה מלאה עפ"י הוראה זו אלא אם כן עיקר עבודתו באוניברסיטה.

8.2 היקף המשרה של חבר הסגל – שלא ימונה לעבוד במשרה מלאה – יהיה בשיעור של 25% משרה ומעלה".

יתר הוראות התקנון עומדות בתוקפן.

תוקף הוראת שעה זו הינו ל-30.9.2001.

עודכן לאחרונה ב־18:20
, 01 במאי 2023