דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

איך לדעת איזו מלגאית אני (מדריך)

ערכה של מלגת הקיום נקבע על פי רמת המלגה והיקפה. רמת המלגה נקבעת לפי השלב האקדמי בלימודי המחקר, והיקפה נקבע ע"י הגורם המממן, תחת מגבלות שונות.

רמת המלגה

ישנן חמש רמות למלגה. רמתם של מלגאיות/ים נקבעת לפי השלב האקדמי של המלגאי/ת.

מלגות לתלמידי תואר שני

רמה א' - נועדה למי שהתקבל כתלמיד מן המניין ללימודים לתואר מוסמך.

רמה ב' - נועדה למי שסיים לפחות שנה אחת בלימודים לקראת התואר מוסמך ואשר נושא עבודת הגמר שלו אושר.


מלגות לתואר שלישי

רמה ג' - נועדה לתלמיד מחקר שלב א' עד למועד אישור הצעת המחקר.

מי שהתקבל כמועמד לתלמיד מחקר שלב א' ומבקשים להעניק לו מלגת קיום, יקבל מלגה ברמה ב'. עם התקבלותו כתלמיד מחקר שלב א' תעלה רמת המלגה לרמה ג'.

רמה ד' - נועדה לתלמיד מחקר שלב ב', ותחילתה תהיה מהמועד בו אושרה הצעת המחקר ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.


מלגות לפוסט דוקטורנטים

רמה ה' - מלגה המיועדת למשתלם בתר דוקטור. היקף המלגה המנימאלי הוא 100% מלגה. מלגת משתלם בתר דוקטורי בינלאומי לא תפחת מ-150%. ניתן להגיש לרכזת משתלמים בתר-דוקטורים במדור תלמידי מחקר בקשה להענקת מלגה בהיקף העולה על 200% - הבקשה עולה לאישור מול סגן הרקטור, יו"ר הועדה למשתלמים בתר-דוקטורים. אם המלגה חיצונית יש לפנות למדור קרנות ומלגות בבקשה להגדלת היקף המלגה.

היקף המלגות

מלגה ניתנת לפרק זמן מינימלי של סמסטר (חצי שנה). היקפי המלגה האפשריים ניתנים בשיעורים של 50%-225% (בקפיצות של 25%) מערך הבסיס של המלגה, הנקבע לפי רמתה. במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה להענקת מלגה בהיקף העולה על 225%.

שיעור הבסיס

שיעורן הבסיסי של המלגות נקבע ע"י האוניברסיטה בתחילת כל שנת תקציב, על בסיס השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן.

להלן שיעורי המלגות (100%) לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024:

דרגהרמת מלגהסכום לחודש
מאסטר רמה ארמה 12,547
מאסטר רמה ברמה 23,629
דוקטורנט ארמה 34,732
דוקטורנט ברמה 45,439
פוסט דוקטורטרמה 56,297

לדוגמה:

תלמידי תואר שני ברמה א׳ אשר אשר מקבלים מלגה בהיקף של 50%, יקבלו מלגה חודשית בסכום של 1,273.5 ש״ח.

תלמידי פוסט דוקטורט אשר מקבלים מלגה בהיקף של 175% יקבלו מלגה חודשית בסכום של 11,019.75 ש״ח.


  • מידע כללי
    ערכה של מלגת קיום חודשית יכול לנוע בין כ-600 עד לכ-11,000 ש״ח.
  • מידע כללי
    גובה המלגה נקבע על פי ערך בסיס, הנקבע לפי שלב האקדמי בלימודי המלגא/ית, והיקף המלגה (באחוזים) שנקבע על ידי הגורם המממן.
עודכן לאחרונה ב־11:53
, 11 בפברואר 2024